EYE LEVEL
LITERARY AWARD

VẼ MINH HỌA
Ngay sự kiện

(MM / DD / YYYY)

Sẽ được công bố
YÊU CẦU
Câu chuyện ngắn phải:

Không dài hơn 50 từ

Được viết tay bởi thí sinh (không viết ẩu)

Được viết rõ ràng bằng tiếng Anh

Chỉ được sử dụng các thứ sau:

Giấy thi được phát

Bút chì màu để tô vẽ

Bút chì để viết chú thích/mô tả

NGÀY THÔNG
BÁO KẾT
QUẢ THI
Sẽ được công bố*
SAU